[go: up one dir, main page]

Chúng tôi phát hiện rằng JavaScript bị vô hiệu hóa trong trình duyệt của bạn. Bạn có muốn tiếp tục đến Twitter di sản?

Đến thẳng nội dung

Xem những sự kiện đang xảy ra trên thế giới ngay lúc này

Tham gia Twitter ngay hôm nay.

Theo dõi những sở thích của bạn
Nghe nội dung mọi người đang bàn luận.
Tham gia vào cuộc trò chuyện.

Twitter.com sử dụng JavaScript rất nhiều

Nếu bạn không thể kích hoạt nó trong tùy chọn trình duyệt của mình, bạn có thể trải nghiệm Twitter tốt hơn trên trang di động của chúng tôi.

Twitter.com sử dụng cookie trình duyệt rất nhiều

Vui lòng bật cookie trong tùy chọn trình duyệt của bạn trước khi đăng nhập.